Skip links

KVKK

Europap Tezol

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun)  10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. (Şirket) tarafından, Şirketimiz tesislerini ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 60 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kullandığınız aracın tipi ve plakası, ad-soyadı, imza, çalıştığınız firma bilgileriniz Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik olmayan yollarla işlenmekte, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Ziyaretiniz sırasında sistem odasına giriş yapacak olmanız halinde, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amacıyla ad-soyadı, imza, çalıştığınız firma, ziyaret tarihiniz ile sistem odasına giriş ve çıkış saatiniz, sistem odası girişinde ve içerisinde kamera kaydı yapılması nedeniyle görsel ve işitsel kayıtlarınız gibi kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmekte, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Ziyaretiniz sırasında Şirketimiz misafir ağı üzerinden internete erişim sağlamanız durumunda, ad-soyadı, TCKN, doğum tarihi, ülke,  bilgileriniz, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla; telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik olarak işlenmekte, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Şirketimiz tesislerini ziyaret etmeniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Philsa Caddesi No:36 Torbalı / İZMİR adresine ıslak imzalı olarak veya europaptezol@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da ziyaretçi formunda bildirdiğiniz elektronik posta adresiniz üzerinden info@tezol.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Haklarınıza ilişkin talepleriniz Şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesine göre başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında cevap verilmesi halinde tarafınızdan kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilecektir.